Кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігі

Қаржы нарықтық қатынастардың дамуы мен қалыптасуы және кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігі қаржы-шаруашылық қызметтің әртүрлі нысандарының пайда болуына ықпал етті. Шағын және орта бизнестің басты артықшылығы жеделдік, қысқа мерзімде нарықтың жаңа жағдайларына бейімделу мүмкіндігі болып табылады. Ірі кәсіпорындар мен компаниялардың өз артықшылықтары бар: тұрақтылық және нарықтың жаңа салаларын қамти отырып, өзге бағытта даму мүмкіндігі. Оларды барлық үшін барынша тартымды экономикалық қызмет – сауда біріктіреді.

Кәсіпорынның тиімділігі — бұл оның қызметінің нәтижелілігін білдіретін экономикалық санат. Тиімділіктің негізгі түрлері — экономикалық, әлеуметтік, экологиялық. Шаруашылық, әлеуметтік және экологиялық қажеттіліктерге, инновациялық және инвестициялық жобаларға арналған шығындар сайып келгенде кәсіпорынның қаржылық есебінде көрсетіледі. Онда сондай-ақ әлеуметтік, экологиялық, сыртқы және ішкі факторлар, сондай-ақ инновациялар мен инвестициялар әсер ететін соңғы экономикалық нәтижелер көрсетілген. Демек, кәсіпорынның экономикалық тиімділігі ұғымы қызметтің барлық бағыттары бойынша шаруашылық жүргізуші субъектінің жиынтық нәтижелілігін білдіреді. Кәсіпорынның экономикалық тиімділігі көрсеткіш ретінде нәтиже мен шығындардың арақатынасымен сипатталады.

Оны сандық бағалау үшін жеке және жалпылама көрсеткіштер қолданылады. Жеке көрсеткіштер жеке ресурсты пайдалану тиімділігін және әрбір нақты өнімнің нәтижелілігін куәландырады, ал жалпылама барлық ресурстардың немесе өнімдердің тиімділігі туралы, сондай-ақ кәсіпорынның бірыңғай тұтас ретіндегі нәтижелілігі туралы түсінік береді. Жеке және жалпылама көрсеткіштерді саралау аса маңызды және маңыздысы аз көрсеткіштерді бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Негізгі жалпылама көрсеткіштердің ішінен бір таңдалады, ол критерий болып табылады (яғни экономикалық тиімділік өлшемі) және оның деңгейін сипаттайды. Кәсіпорынның экономикалық тиімділігінің барлық көрсеткіштері мынадай модель бойынша есептеледі: Экономикалық тиімділік = нәтиже / шығындар немесе экономикалық тиімділік = шығындар / нәтиже Бір жыл ішіндегі кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігінің өлшемі мынадай формула бойынша есептелетін меншікті капиталдың рентабельділігі болып табылады: меншікті капиталдың рентабельділігі = таза пайда/меншікті капитал Кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігінің өлшемі оның құнының өсуі болып табылады, ол былайша айқындалады: Капитал құны = акцияның нарықтық құны/акцияның номиналды құны.

Кәсіпорынның экономикалық тиімділігінің деңгейі мен серпінін анықтаудың мақсаты оны арттыру жөніндегі ұсынымдарды негіздеу болып табылады. Экономикалық тиімділікті зерттеуге екі тәсіл бар: жеке көрсеткіштерден-жалпылама және өлшемге немесе өлшем мен жалпылама көрсеткіштерден — жеке көрсеткіштерге. Экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің жүйесін таңдауға қойылатын талаптар: — параметрлер саны талдау немесе жоспарлаудың нақты мақсатына байланысты; — әрбір көрсеткіштің экономикалық мәні қабылдау үшін түсінікті және түсіндіру үшін бір мағыналы болуы тиіс; — әрбір көрсеткіш бойынша бухгалтерлік немесе статистикалық есеп деректері негізінде объективті сандық ақпарат ұсынылуы тиіс; — әрбір көрсеткіш сандық тербеліс диапазоны болуы тиіс (ең аз мәнге); — жеке көрсеткіштерді есептеу үшін заттай, еңбек, құндық өлшеуіштер және олардың салыстырмалы өрнектері (коэффициенттер, пайыздар, индекстер) қолданылуы мүмкін.); — экономикалық тиімділіктің жалпылаушы көрсеткіштерін есептеу үшін шығындар мен нәтижелердің құндық өлшеулері және олардың салыстырмалы өрнектері ғана қолданылады.

Кез келген коммерциялық қызметтің тиімділігі коммерциялық операциялардың нәтижелілігімен сипатталады және тартылған ресурстар не шығындар көлеміне сәйкес келетін кірістер немесе пайда сомасы ретінде айқындалады. Бірақ компания жұмысында көбінесе коммерциялық операциялардың тиімділігін бөліп көрсету қиын, сондықтан оларды жалпы көрсеткіштерге қарағанда коммерциялық қызметтегі табыстарды барынша толық көрсететін белгілі бір, арнайы көрсеткіштер бойынша бағалау орынды. Экономикалық тиімділік, өз кезегінде, бұл қолда бар және қолда бар ресурстардан барынша мүмкін болатын игіліктерді алу. Экономикалық тиімділік проблемасы-бұл көбінесе не, қалай және қалай өндіруге, ресурстарды, капитал мен пайданы қалай бөлуге қатысты таңдау проблемасы.

Экономикалық тиімділік деңгейіне көп жағдайда халықтың өмір сүру деңгейін арттыру, экономиканың жылдам өсуі, еңбек және демалыс жағдайларын жетілдіру, инфляция деңгейін төмендету сияқты бірқатар әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу тәуелді. Тиімділік ұғымы (латын тілінен «effectus» — іс-әрекет, орындау) бастапқыда техника мен технологияларға қатысты болды, бұл ретте көбінесе олардың астында жұмсалған энергиямен салыстырғанда орындалған жұмыс шарасын білдіреді, яғни бұл экономикамен міндетті түрде байланысы жоқ кез келген үдерістің нақты және әлеуетті нәтижелерінің арақатынасы. Тек кейінірек ғана тиімділік ұғымын экономикалық қызметке қатысты, атап айтқанда шығарылған өнімнің ресурстарға арналған шығындарға қатынасы ретінде өндірістік циклдің тиімділігі қолданылады. Экономикалық тиімділік-бұл кәсіпорынның иелігіндегі ресурстардан барынша мүмкін болатын игіліктерді алу. Бұл үшін компания үнемі пайда мен шығындарды сәйкестендіру, яғни ұтымды қызмет жүргізу — пайданы барынша көбейту және тиісінше шығындарды барынша азайту қажет. Егер 1-суретте ұсынылған өндірістік мүмкіндіктер шекарасына жүгінсек, онда біз ең тиімді қызмет кезінде өндірістің ықтимал нұсқаларын көрсететін А, Б, С нүктелері бір қисықтың бетінде, яғни өндірістік мүмкіндіктер шегінде жатуға тиіс екенін көреміз.

Бірақ егер нүктелердің бірі бұрын көрсетілген қисықтан (д нүктесі) оңға ауытқыса, бұл елдің өндірістік мүмкіндіктерінен асып кеткенін білдіреді, яғни мұндай көлемдерде игіліктер өндірісі мүмкін емес. Егер нүкте солға ауытқыса (Е нүктесі) — кәсіпорын өндірістік мүмкіндіктерді тиімсіз немесе толық пайдаланбаса. Бұл жерде экономикалық тиімділік қоғамның бір игіліктің өндірісін ұлғайтуға мүмкіндігі болмаған кезде, бұл ретте екіншісін өндіруді төмендетпей, тиімді экономика өндірістік мүмкіндіктер шекарасында жатуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген қорытынды итальяндық экономист Вильфредо Парето ұсынған экономикалық тиімділікті түсіндіруден туындайды деп айтуға болады. Шектеулі ресурстар жағдайында қоғамдар үшін шекті экономикалық әл-ауқаттың шарттарын зерттеу кезінде Вильфредо Парето келесі тұжырымға келді: қоғамның әл-ауқаты, егер ешкім өз жағдайын жақсарта алмаса, басқасының жағдайын нашарлатпаса, барынша.

Парето экономикалық тиімділігін түсіндірудің бірнеше кемшіліктері бар: — адамдар арасында ресурстарды бөлу назарға алынбайды (экономика бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Амартия Сен қоғамның жағдайы Парето бойынша оңтайлы күйде болуы мүмкін деп жазды, бірақ халықтың бір бөлігі аса кедейлікте болуы мүмкін, ал басқалары — сән-салтанатқа шомылуға, өйткені бірдердің кедейлігін жеңілдетуге болмайды, басқалардың байлығының деңгейін төмендетпестен.); — тиімділікке қол жеткізу стихиялы болып табылады, мемлекет бұл процеске араласпайды, бұл әрдайым шындыққа сәйкес келмейді (Хикс пен Калдор ағылшын экономисттерінің принципі барлық экономикалық өзгерістер тиімділікті арттыру ретінде қарастырылуға тиіс, бұл ретте егер пайда алушылар ұтылғандардың шығынын өтесе және әлі де ұтыста қалады Парето оптимумы, ал егер өтемесе — квазиоптиум жағдайы, яғни нептимальдар арасындағы ең жақсы.

Бұл жағдайда Паретоның оптимумына мемлекеттің араласуы және ол ұтылғандардың шығындарын өтеу кезінде қол жеткізуге болады). Компания қызметінің тиімділігін бағалаудың басты мақсаты-коммерциялық ұйымның жай-күйі мен даму перспективасын неғұрлым толық көрсете алатын көрсеткіштер мен коэффициенттердің әртүрлі жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін Қаржы-шаруашылық қызметті толық талдау нәтижелері бойынша айқындалатын кәсіпорынды дамыту мүмкіндіктерін анықтау. Сауда кәсіпорны қызметінің әрбір элементі қоршаған шындыққа сәйкес келеді, демек, талдау жөніндегі іс-әрекеттер келісілген, өзара толықтырушы болуы тиіс, принциптердің бірлігі мен үйлесімдігі болуы тиіс. Компанияның коммерциялық қызметінің экономикалық тиімділігін бағалауды алу үшін түрлі мүдделі тұлғалардың көзқарасы мен ұстанымдары тұрғысынан қызметті бағалауға кешенді тәсілді пайдалану көзделеді.

Коммерциялық қызметтің тиімділігін бағалауда мүдделі тұлғалар: компанияның иелері, компания басшылығы, коммерциялық серіктестер, жеткізушілер мен кредиторлар, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары, тұтынушылар болып табылады. Абсолютті және салыстырмалы экономикалық тиімділік бар, олардың қысқаша сипаттамасы 2-суретте көрсетілген. Тиімділік қол жеткізілген нәтиже (немесе нәтиже) мен шығындар (немесе ресурстар) арасындағы арақатынаспен сипатталады. Бірдей шығындар есебінен қол жеткізілген нәтижелер неғұрлым көп болса, немесе бір нәтижелерге қол жеткізу үшін жұмсалған шығындар неғұрлым аз болса, тиімділік соғұрлым жоғары болады. Компания қызметінің тиімділігін бағалаудың басты мақсаты-коммерциялық ұйымның жай-күйі мен даму перспективаларын көрсете алатын көрсеткіштерді пайдалана отырып жүргізілетін Қаржы-шаруашылық қызметті толық талдау нәтижелері бойынша анықталатын кәсіпорынды дамыту мүмкіндіктерін анықтау.

Кәсіпорын қызметінің тиімділігіне жүйелі баға алу үшін интегралды көрсеткіштерді есептеу қажет, өйткені олар кәсіпорын қызметінің динамикадағы тиімділігінің өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді. Таим көрсеткіштеріне мыналар жатады: қаржылық жағдайды бағалаудың интегралдық көрсеткіші, сауда әлеуетін пайдалану тиімділігі, кәсіпорынның жалпы даму деңгейінің интегралдық көрсеткіші, кәсіпорынның экономикалық даму деңгейінің көрсеткіші, шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігінің деңгейі, коммерциялық қызметтің қарқындылық көрсеткіші, сауда қызметін көрсету сапасының көрсеткіші, қаржы қызметі тиімділігінің интегралдық көрсеткіші, қарқынды бағыттың үлестік қатысу және ресурстарды пайдалану көрсеткіші. Компанияның коммерциялық қызметінің тиімділігін талдау кезінде жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерді пайдалану зерттеуді тереңдетіп қана қоймай, коммерциялық ұйымның тиімділігі мен бәсекелі дамуын арттыру үшін резервтердің ең көп санын анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ қызметтің тиімділігін талдау үшін ішкі және сыртқы талдау пайдаланылады. Сыртқы талдау қол жетімді есептік деректерге құрылады және сондықтан фирманың қызметі туралы шектеулі ақпаратты қамтиды.

Сыртқы талдаудың мақсаты-кәсіпорынның рентабельділік деңгейін, сондай-ақ капиталды пайдалану тиімділігін анықтау. Осы талдаудың кемшілігі — талданатын деректердің ішінара іріленуі, соның салдарынан — коммерциялық ұйымның қызметі үшін теріс құбылыстар мен салдарларды тегістеу болып табылады. Ішкі талдау Компания қызметінің нәтижелерін зерттеу кезінде, сондай-ақ кәсіпорынның рентабельділігін арттыру және пайдалылығын арттыру жөніндегі шараларды анықтау кезінде аса маңызды. Ішкі талдау барлық қажетті экономикалық ақпаратты, бухгалтерлік, статистикалық және талдамалық есептілікті қолдануға негізделген. Талдаудың мұндай түрі компанияның бәсекелестік саясаты мәселелерін әзірлеуде, стратегиялық міндеттерді қою және кәсіпорынның перспективаға даму бағдарламаларын әзірлеуде маңызды рөл атқарады. Коммерциялық кәсіпорын қызметінің түпкілікті нәтижелерін зерделеудің кешенді тәсілі коммерциялық кәсіпорын қызметінің нәтижелерін тұтастай толық бағалауға ғана емес, сонымен қатар қызметтің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді, сондай-ақ қазіргі уақытта кәсіпорын үшін сауатты, барабар және қажетті басқарушылық шешім қабылдауға көмектеседі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *